Office Bearers (Past)

YearChairImm. Past ChairExecutive V CSecretary / Treasurer
1976F. C. Kohli (Bombay)NoneT. R. Subramanian (Bombay)H. B. Shah (Bombay)
1977F. C. Kohli (Bombay)NoneT. R. Subramanian (Bombay)H. B. Shah (Bombay)
1978F. C. Kohli (Bombay)NoneT. R. Subramanian (Bombay)H. B. Shah (Bombay)
1979F. C. Kohli (Bombay)NoneD. N. Purandare (Bombay)H. B. Shah (Bombay)
1980F. C. Kohli (Bombay)NoneT. V. Balan (Hyderabad)H. B. Shah (Bombay)
1981J. Kirith Sheth (Bombay)F. C. Kohli (Bombay)
1982J. Kirith Sheth (Bombay)F. C. Kohli (Bombay)
1983T. V. Balan (Hyderabad)J. Kirith Sheth (Bombay)
1984T. V. Balan (Hyderabad)J. Kirith Sheth (Bombay)M. R. Sitharaman (Bangalore)S. C. Sahasrabudhe (Bombay) / R. K. Shankar (Bombay)
1985T. V. Balan (Hyderabad)J. Kirith Sheth (Bombay)M. R. Sitharaman (Bangalore)S. C. Sahasrabudhe (Bombay) /R. K. Shankar (Bombay)
1986T. V. Balan (Bombay)J. Kirith Sheth (Bombay)H. S. Sonawala (Bombay)K. Shankar (Bombay)
1987Prof. P. V. S. Rao (Bombay)T. V. Balan (Hyderabad)H. S. Sonawala (Bombay)R. K. Shankar (Bombay)
1988Prof. P. V. S. Rao (Bombay)T. V. Balan (Hyderabad)Prof. H. P. Khincha (Bangalore)Dr. G. D. Dubey (Bombay)
1989Prof. P. V. S. Rao (Bombay)T. V. Balan (Hyderabad)Prof. H. P. Khincha (Bangalore)Dr. G. D. Dubey (Bombay)
1990P. K. Patwardhan (Bombay)Prof. P. V. S. Rao (Bombay)Prof. M. Ramamoorthy (Hyderabad)Dr. C. G. Ravi (Bombay)
1991Harbans L. Bajaj (Delhi)P. K. Patwardhan (Bombay)Dr. C. G. Ravi (Bombay)Rajendra K. Asthana (Delhi)
1992Harbans L. Bajaj (Delhi)P. K. Patwardhan (Bombay)Dr. C. G. Ravi (Bombay)Rajendra K. Asthana (Delhi)
1993Harbans L. Bajaj (Delhi)P. K. Patwardhan (Bombay)Dr. C. G. Ravi (Bombay)Rajendra K. Asthana (Delhi)
1994Dr. C. G. Ravi (Bombay)Harbans L. Bajaj (Delhi)H. Kalyanasundaram (Bombay)Kranti Kumar(Bombay) / R. K. Asthana (Delhi)
1995Dr. C. G. Ravi (Bombay)Harbans L. Bajaj (Delhi)H. Kalyanasundaram (Bombay)Kranti Kumar(Bombay) / R. K. Asthana (Delhi)
1996Dr. C. G. Ravi (Bombay)Harbans L. Bajaj (Delhi)H. Kalyanasundaram (Bombay)Kranti Kumar(Bombay)
1997Dr. R. K. Bagga (Hyderabad)Dr. C. G. Ravi (Bombay)Dr. Akshai K. Aggarwal (Gujarat)N. Vyagreswara Rao (Hyderabad)
1998Dr. R. K. Bagga (Hyderabad)Dr. C. G. Ravi (Bombay)Dr. Akshai K. Aggarwal (Gujarat)N. Vyagreswara Rao (Hyderabad)
1999Dr. Akshai K. Aggarwal (Gujarat)Dr. R. K. Bagga (Hyderabad)P. K. Srivastava (Delhi)Ashok R. Pandya (Gujarat)
2000Dr. Akshai K. Aggarwal (Gujarat)Dr. R. K. Bagga (Hyderabad)P. K. Srivastava (Delhi)Ashok R. Pandya (Gujarat)
2001P. K. Srivastava (Delhi)Dr. Akshai K. Aggarwal (Gujarat)V. K. Damodaran (Kerala)Rajendra K. Asthana (Delhi)
2002P. K. Srivastava (Delhi)Dr. Akshai K. Aggarwal (Gujarat)R. Muralidharan (Bombay)Rajendra K. Asthana (Delhi)
2003R. Muralidharan (Bombay)P. K. Srivastava (Delhi)Rajendra K. Asthana (Delhi)Raju Hira (Bombay)
2004R. Muralidharan (Bombay)P. K. Srivastava (Delhi)Rajendra K. Asthana (Delhi)Raju Hira (Bombay)
2005Rajendra K. Asthana (Delhi)R. Muralidharan (Bombay)N. T. Nair (Kerala)Dr. Ram Nath (Delhi / San Francisco)
2006Rajendra K. Asthana (Delhi)R. Muralidharan (Bombay)N. T. Nair (Kerala)Dr. Ram Nath (Delhi / San Francisco)
2007N. T. Nair (Kerala)Rajendra K. Asthana (Delhi)Kasi Rajagopal (Bangalore)K. G. Satheesh Kumar (Kerala)
2008N. T. Nair (Kerala)Rajendra K. Asthana (Delhi)Kasi Rajagopal (Bangalore)K. G. Satheesh Kumar (Kerala)
2009Kasi Rajagopal (Bangalore)N. T. Nair (Kerala)Suresh Chander Pal (Chennai)Rama Krishna (Bangalore)
2010Kasi Rajagopal (Bangalore)N. T. Nair (Kerala)Suresh Chander Pal (Chennai)Rama Krishna (Bangalore)
05/2010Kasi Rajagopal (Bangalore)N. T. Nair (Kerala)Suresh Chander Pal (Chennai)Rama Krishna (Bangalore)
05/2011Dr. Ram Gopal Gupta (Delhi)Kasi Rajagopal (Bangalore)Dr. Ponnavaiko (Chennai)Dr. V R Singh (Delhi)
2012Dr. Ram Gopal Gupta (Delhi)Kasi Rajagopal (Bangalore)Dr. Ponnavaikko (Chennai)Dr. V R Singh (Delhi)
2013Dr. M. Ponnavaikko (Chennai)Dr. Ram Gopal Gupta (Delhi)Deepak Mathur (Gujarat)Major Chandrasekharan V.V. (Retd) (Chennai)
2014Dr. M. Ponnavaikko (Chennai)Dr. Ram Gopal Gupta (Delhi)Deepak Mathur (Gujarat)Major Chandrasekharan V.V. (Retd) (Chennai)
2015Deepak Mathur (Gujarat)Dr. M. Ponnavaikko (Chennai)Dr. Sivaji Chakravorti (Kolkata)Mr.Anthony Lobo (Bombay)-Secretary /
Dr Anil Roy (Gujarat) – Treasurer
2016Deepak Mathur (Gujarat)Dr. M. Ponnavaikko (Chennai)Dr. Sivaji Chakravorti (Kolkata)Mr.Anthony Lobo (Bombay)-Secretary /
Dr Anil Roy (Gujarat) – Treasurer
2017Sivaji Chakraborty (Kolkata)Deepak Mathur (Gujarat)S. N. Singh (UP)Preeti Bajaj (Mumbai) – Secretary /
S. M. Sameer (Kerala) – Treasurer
2018Sivaji Chakraborty (Kolkata)Deepak Mathur (Gujarat)S. N. Singh (UP)Preeti Bajaj (Mumbai) – Secretary /
S. M. Sameer (Kerala) – Treasurer
2019S. N. Singh (UP)Sivaji Chakraborty (Kolkata)Suresh Nair (Kerala)Puneet Mishra (Bangalore)- Secretary /
R. B. Jadeja (Gujarat) – Treasurer
2020S. N. Singh (UP)Sivaji Chakraborty (Kolkata)Suresh Nair (Kerala)Puneet Mishra (Bangalore)- Secretary/
R. B. Jadeja (Gujarat) – Treasurer
2021Suresh Nair (Kerala)S. N. Singh (UP)Debabrata Das (Bangalore)Rajashree Jain (Pune)- Secretary/
Prerna Gaur (Delhi) – Treasurer
2022Suresh Nair (Kerala)S. N. Singh (UP)Debabrata Das (Bangalore)Rajashree Jain (Pune)- Secretary/
Prerna Gaur (Delhi) – Treasurer